Hala Widowiskowo-Sportowa

Regulamin korzystania z Hali Widowiskowo–Sportowej OSiR Strzegom

OPRACOWANO 06/03/2019 r.

 1. Hala Widowiskowo-Sportowa (w dalszej części Hala) jest obiektem stanowiącym własność Gminy Strzegom.
 2. Hala Widowiskowo-Sportowa jest obiektem zarządzanym przez Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom (w dalszej części OSiR).
 3. Hala jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do godz. 18.00.
 4. Z hali korzystać mogą: grupy szkolne, sekcje sportowe, grupy zorganizowane oraz osoby fizyczne.
 5. Od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00 hala udostępniana jest na realizację zadań dydaktycznych z zakresu wychowania fizycznego dla szkół.
 6. W pozostałych godzinach obiekt udostępniany jest grupom zorganizowanym, sekcjom sportowym oraz osobom fizycznym.
 7. Szczegółowe zasady korzystania z sal sportowych znajdujących się na terenie Hali regulują instrukcje umieszczone w pobliżu poszczególnych sal.
 8. Korzystanie z Hali może odbywać się wyłącznie w stroju sportowym oraz obuwiu sportowym na jasnej, miękkiej podeszwie lub specjalnym obuwiu do gier zespołowych z wyłączeniem tzw. korków piłkarskich. OSiR udostępnia szatnie w celu przebrania się użytkowników przed i po zajęciach na Hali.
 9. W przypadku stwierdzenia, iż na nawierzchni Sali powstają rysy, mimo posiadania przez użytkownika odpowiedniego obuwia, należy dokonać zmiany obuwia na inne, a w przypadku braku możliwości zmienienia obuwia zaprzestać korzystania z Hali.
 10. Grupy zorganizowane mogą wejść do poszczególnych obiektów Hali wyłącznie pod opieką nauczyciela, trenera, instruktora lub innej osoby pełnoletniej, odpowiedzialnej za grupę.
 11. Udostępnienie sprzętu i wyposażenia odbywa się po uzyskaniu zgody Zarządu OSiR lub kierownika obiektów.
 12. W Hali obowiązuje zachowanie czystości oraz bezwzględne podporządkowanie się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.
 13. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 14. Osoby, które nie przestrzegają Regulaminu oraz zakłócają porządek wezwane będą do opuszczenia Hali.
 15. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być przekazywane Sądom, Prokuraturze, Policji, w celu wszczęcia postępowań oraz ustalenia osób ponoszących odpowiedzialność za zniszczenie mienia lub zakłócających korzystanie z pływalni przez innych użytkowników.
 16. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników, a jego zapisy są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 17. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 18. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl
 19. Rozpoczęcie korzystania z Hali jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu.
Back to top button