REGULAMIN konkursu

Regulamin konkursu OSiR Strzegom

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 1. Organizatorem konkursu jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu.
 2. Konkurs rozpoczyna się 11-go marca 2019 r. i trwać będzie do 18 marca 2019 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: „Pierwsze urodziny Delfinka”.
 4. W konkursie mogą brać udział tylko dzieci i młodzież Gminy Strzegom.
 5. Prace należy składać w kasie pływalni Dolnośląski Delfinek Strzegom, ul. Jana Kochanowskiego 4   ( przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 ) lub Biura OSiR ul. Mickiewicza 2  w Strzegomiu do 18 marca 2019 r.
  • Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: „Pierwsze urodziny Delfinka”.
  • Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
  • Maksymalny rozmiar pracy nie może być większy niż format A3
  • Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
  • W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie Zgłoszeń w imieniu osób trzecich.
  • Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe  i osobiste do przekazanej pracy.
  • Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi: imię  i nazwisko, ewentualnie klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
  • Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
  • Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody:

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Nagrodzonych zostanie 10 najlepszych prac wybranych przez jury.
 4. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 19 marca 2019 r.  poprzez ogłoszenie zawierające imiona i nazwiska zwycięzców. Informacja o laureatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.osir.strzegom.pl
 5. Nagrodą w konkursie jest jednorazowa „NIEODPŁATNA WEJŚCIÓWKA” dla całej rodziny na krytą pływalnię Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu, której ważność będzie do dnia 30 kwietnia 2019 r.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na ekspozycję pracy.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie prac.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

Zarząd OSiR Strzegom

Pokaż więcej

Polecane artykuły

Back to top button
Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker
X