Program powszechnej nauki pływania

Projekt „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III

Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych z klas I – III w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania.

 

Projekt nauki pływania odbywa się pod okiem profesjonalnych instruktorów. W procesie szkolenia najmłodsi uczniowie szkół mają okazję zdobywać nowe umiejętności i opanować sztukę pływania w stopniu podstawowym. Projekt ma na celu promowanie i upowszechnianie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży,
  • nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,
  • profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad postawy,
  • zapobieganie zjawiskom patologii społecznych, poprzez skierowaną do uczniów ofertę uczestnictwa w dodatkowych  zajęciach sportowych,
  • efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie),
  • edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Program powszechnej nauki pływania jest propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego.

Program będzie kierowany do dzieci – uczniów klas I – III w Szkole Podstawowej nr 2 w Strzegomiu, bez selekcjonowania na mniej lub bardziej sprawnych czy uzdolnionych ruchowo uczniów.

Zajęcia sportowe realizowane w ramach programu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim nauka podstawowych umiejętności pływania, jak też możliwość rozwijania i podnoszenie sprawności fizycznej. Uczestnictwo w programie wpłynie także na zachęcenie do systematycznego uprawiania sportu oraz prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Należy podkreślić, że dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej.

            Do programu „Umiem pływać” dzieci z klas I-III będą dobierane rotacyjnie począwszy od klasy 3 oraz część uczniów z klasy 2a. W zajęciach może uczestniczyć grupa 30 osobowa.  W kolejnym cyklu dwudziestogodzinnym, który odbędzie się w II semestrze, będą brali udział uczniowie kolejnych klas. W ten sposób, każdy uczeń zrealizuje pełny 20 godzinny cykl nauczania według  Ogólnopolskiego Programu Nauczania Pływania.

 

Polecane artykuły

Back to top button