Ważna informacja !

Sezonowa dzierżawa gruntów OSiR

DZIERŻAWA GRUNTÓW W OBSZARZE BASENU KĄPIELOWEGO W STRZEGOMIU

INFORMACJA OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O. W STRZEGOMIU

W SPRAWIE ODDANIA W DZIERŻAWĘ GRUNTÓW W OBSZARZE BASENU KĄPIELOWEGO W STRZEGOMIU UL. A.MICKIEWICZA 2.

Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu informuje, że na okres od dnia 17 czerwca 2023 roku do dnia 03 września 2023 roku zamierza oddać w dzierżawę część działki gruntu nr 630/3, AM-5, obr-1, z przeznaczeniem pod działalność handlową, gastronomiczną i rozrywkową. Przedmiotem dzierżawy są następujące części działki nr 630/3, AM-5, obr-1, w Strzegomiu:

L.p. Pow. Opis nieruchomości
1. 33m2 Możliwość podłączenia energii elektr.  400V (zabezpieczenie do 32 A i  16 A), 3 x 230 V (zabezpieczenie do 16 A) i wody z podlicznikami (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc)
2. 25m2 Możliwość podłączenia energii elektr. 230V (zabezpieczenie 25A) z podlicznikiem; (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc)
3. 12m2 Możliwość podłączenia energii elektr. 230V (zabezpieczenie 25A) z podlicznikiem; (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc)
4. 12m2 Możliwość podłączenia energii elektr. 230V (zabezpieczenie 25A) z podlicznikiem; (opłata zgodnie z obowiązującymi cenami na dany miesiąc)
5. 2m2 Możliwość podłączenia energii elektr. 230V (zabezpieczenie 10A), opłata ryczałtowa naliczana od zadeklarowanej mocy urządzeń odbiorczych i cen energii elektrycznej w danym miesiącu
6. 6m2 bez możliwości podłączenia mediów i agregatu prądotwórczego.

Do zaoferowanej stawki czynszu będą doliczone: obowiązujący podatek VAT, podatek od nieruchomości, opłata za wywóz odpadów komunalnych wg stawki obowiązującej na terenie Gminy Strzegom, opłata za energię elektryczną i dostawę wody (według zużycia). Minimalna wymagana w ofercie stawka netto za 1m2 miesięcznego najmu każdej z w/w działek wynosi 39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych). Oferty zawierające stawkę niższą niż wymagana stawka minimalna nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Grunty przeznaczone pod dzierżawę są wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich i będą udostępnione dla wszystkich zainteresowanych do oglądania w dniu 30 maja 2023 roku, w godzinach od 1000 do 1100. Szczegółowe informacje oraz szkic mapy można uzyskać w tym samym dniu w biurze zarządu Ośrodku Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom lub telefonicznie pod nr 74 8551524.

Podmioty i osoby zainteresowane dzierżawą proszone są o składanie ofert na piśmie w biurze OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres: osir@osir.strzegom.pl w terminie do dnia 05 czerwca 2023 roku, godz. 10:00. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie spółki w terminie do 12 czerwca 2023 roku, po uzgodnieniu terminu z dzierżawcą.

W przypadku zaistnienia sytuacji wyjątkowej lub niemożliwej do przewidzenia w dniu podania niniejszej informacji, zarząd spółki zastrzega sobie prawo do nie zawarcia umów dzierżawy lub natychmiastowego rozwiązania umowy po jej zawarciu, bez możliwości kierowania do spółki roszczeń odszkodowawczych przez dzierżawcę.

Każdy podmiot składający ofertę akceptuje jednocześnie wymagania i warunki wskazane w niniejszej Informacji.

 

Prezes Zarządu
Paweł Mosór

PLIK DO POBRANIA [ POBIERZ PDF ]

 

Polecane artykuły

Back to top button