Ważna informacja !

Pływalnia Dolnośląski Delfinek oficjalnie otwarta

16 marca 2018 została oficjalnie otwarta kryta pływalnia w Strzegomiu

Pływalnia Dolnośląski Delfinek oficjalnie otwarta

Dolnośląski Delfinek który został wybudowany przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. Basen pozwoli nie tylko na prowadzenie nauki pływania dla uczniów, ale również na komfortowe pływanie rekreacyjne osób dorosłych, zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne.

Jesteśmy bardzo szczęśliwi i dumni z tego, że ta pływalnia powstała. I, że oddajemy pierwszego na Dolnym Śląsku „delfinka”. Na pewno będzie on służył wszystkim naszym mieszkańcom, zwłaszcza, że oprócz pływalni jest również strefa rekreacyjna. 

burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta

Pływalnia Dolnośląski Delfinek
Otwarcie pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu

Oprócz krytego kąpieliska z czterema torami, na basenie będzie można korzystać z  saun: suchej, parowej, infrared, jacuzzi, a  najmłodsi z brodzika dla dzieci z niewielką ślizgawką.

Jeszcze w tym roku otworzymy kolejnych pięć krytych pływalni w Chocianowie, Głuszycy, Górze, Twardogórze i Kątach Wrocławskich. Na naszych „Delfinkach” będzie  realizowany program „Umiem pływać”. Jestem pewna, że dzięki nowym basenom dzieci będą miały łatwiejszy dostęp do rozwijania swoich umiejętności w komfortowych warunkach wicemarszałek Iwona Krawczyk

Pływalnia Dolnośląski Delfinek
Otwarcie pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu

Wielu mieszkańców w trakcie budowy niepokoił fakt głębokości niecki basenowej, podkreślić jednak należy, że przyjęte wymiary niecki nie tylko pozwolą na prowadzenie profesjonalnej nauki pływania dla dzieci szkolnych, ale również na komfortowe pływanie rekreacyjne osób dorosłych, zajęcia rekreacyjne i rehabilitacyjne. Aby się o tym przekonać koniecznie trzeba odwiedzić strzegomskiego Delfinka, już od dziś, zapraszamy – informuje Katarzyna Cioruń, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych w UM w Strzegomiu.

Koszt wykonania całej inwestycji wynosi ok. 8 mln zł. Gmina Strzegom pozyskała na ten cel dotację z budżetu województwa dolnośląskiego w wysokości 1,25 mln zł w ramach pilotażowego programu budowy małych przyszkolnych krytych pływalni pn. „Dolnośląski Delfinek” oraz dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1,3 mln zł w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Dolnośląskiego.

Dla mieszkańców na pewno ważna będzie informacja, że  w ramach promocji – w  dniach od 16 marca od godz. 15.00 do 18 marca do godz. 22.00 pierwsza godzina pobytu na basenie będzie bezpłatna.

„Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.”
informuje, że woda na pływalni „Dolnośląski Delfinek” ul. Kochanowskiego 4 w Strzegomiu
spełnia wymagania określone w
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Zarząd OSiR Sp. z o.o.

Regulamin pływalni Dolnośląski Delfinek w Strzegomiu

aktualizacja 21/03/2018

Regulamin pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”


1. Regulamin pływalni określa zasady korzystania basenu krytego „Dolnośląski Delfinek” przy ul. J. Kochanowskiego w Strzegomiu – zwanego dalej pływalnią.
2. Właścicielem pływalni jest Gmina Strzegom, Dzierżawcą pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o w Strzegomiu.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

• użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z pływalni oraz saun,
• instrukcjach – należy przez to rozumieć instrukcje korzystania z saun znajdujących się na pływalni podawanych do publicznej wiadomości przed wejściem do strefy saun,
• personelu – należy przez to rozumieć pracowników obsługi pływalni,
• ratownikach – należy przez to rozumieć osoby pełniące obowiązki ratownika, ubrane w różowy lub czerwony strój z napisem RATOWNIK,
• maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać na pływalni – 45 osób,
• grupa zorganizowana – grupa użytkowników korzystająca z pływalni pod opieką i nadzorem opiekuna.

4. Pływalnia jest otwarta codziennie w godz. od 9:00 do 22:00, z wyjątkiem dni, w których obiekt będzie nieczynny z uwagi na święta, przerwy technologiczne, konserwacyjne itp. podawanych do publicznej wiadomości komunikatem zarządu Spółki wydawanym w formie harmonogramu na dany miesiąc. Harmonogram będzie podawany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w ostatnim tygodniu miesiąca.
5. W dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt, przerw technologicznych, konserwacyjnych itp.), pływalnia jest udostępniona w godzinach od 9:00 do 15:00 wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Strzegom.
6. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu i instrukcji oraz do ich przestrzegania.
7. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być przekazywane Sądom, Prokuraturze, Policji, Straży Miejskiej, w celu wszczęcia postępowań oraz ustalenia osób ponoszących odpowiedzialność za zniszczenie mienia lub zakłócających korzystanie z pływalni przez innych użytkowników.
8. Monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników, a jego zapisy są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
9. Wejście na pływalnie odbywa się po otrzymaniu czytnika kodującego (transpondera) w kasie przy wejściu.
10. Czytnik kodujący jest jednocześnie biletem wstępu oraz kluczem do osobistej szafki ubraniowej.
11. Odebranie transpondera oznacza, że użytkownik zapoznał się z treścią regulaminu.
12. Czas pobytu użytkownika na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci podczas uiszczania opłaty.
13. Czytnik kodujący jest zwracany do okienka kasowego po wyjściu z szatni i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni – ustalanego na podstawie cennika podawanego do publicznej wiadomości przy kasie.
14. Za zniszczenie, zgubienie czytnika kodującego pobierana jest opłata w wysokości 50zł.
15. Uprawnienia do korzystania z ulg określa cennik pływalni po okazaniu stosownych dokumentów.
16. Czytnik kodujący należy oddać indywidualnie.
17. Po oddaniu czytnika kodującego i rozliczeniu się w kasie powrót do szatni jest zabroniony.
18. Do szatni wchodzi się obowiązkowo w zmiennym obuwiu (czyste klapki), dopuszczalne jest chodzenie boso.
19. Szafkę otwiera się i zamyka poprzez przyłożenie transpondera do elektronicznego zamka znajdującego się na ścianie w szatni.
20. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta. Za rzeczy pozostawione w szafkach, pieniądze i przedmioty wartościowe Spółka oraz jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.
21. Wstęp na pływalnię może być czasowo wstrzymany ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób przebywających na terenie pływalni.
22. Użytkownicy będą wpuszczani do pływalni nie później niż na 75 minut przed jej zamknięciem.
23. Przed wejściem do wody (basenu) użytkownicy zobowiązani są do umycia ciała pod natryskiem.
24. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie czystego stroju kąpielowego.
25. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich sprawujących nad nimi opiekę.
26. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci i odpowiadają za wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
27. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru opiekuna.
28. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
29. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z ranami oraz z opatrunkami.
30. Osoby niepełnosprawne uprawnione są do biletów ulgowych za korzystanie z pływalni, według obowiązującego cennika.
31. Dla opiekunów osób niepełnosprawnych wstęp na pływalnię jest bezpłatny.
32. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą uzyskać pomoc przy korzystaniu z pływalni od personelu.
33. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są do dbałości o czystość kół i wózka.
34. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się poleceniom i nakazom wydawanym przez ratowników oraz personel.
35. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel pływalni.
36. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń pływalni regulują instrukcje umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych.
37. Ratownicy nadzorują bezpieczeństwo użytkowników w obrębie niecki sportowej pływalni.
38. Strefy obiektu lub urządzenia wyłączone czasowo z eksploatacji będą każdorazowo oznakowane poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Korzystanie z stref i urządzeń wyłączonych z eksploatacji jest w zabronione.
39. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do personelu obiektu i uzgodnić warunki korzystania z obiektu, opiekun grupy musi także powiadomić ratownika o wejściu grupy w strefę basenu.
40. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką i nadzorem opiekuna.
41. Opiekunowie grup odpowiedzialni są za zachowanie podopiecznych w umywalniach, szatniach oraz na terenie pływalni.
42. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby osiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor pływania, trener, nauczyciel WF).
43. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób.
44. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
45. Na pływalnię wszyscy uczestnicy wchodzą jednocześnie.
46. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć.
47. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia.
48. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (deski, koła , piłki , krążki).
49. Za przedmioty pozostawione bez opieki, nie oddane do depozytu lub opiekunowi grupy Spółka Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Strzegomiu nie ponosi odpowiedzialności.
50. Na sygnał oznaczający koniec zajęć osoby wchodzące w skład grupy zorganizowanej zobowiązane są natychmiast opuścić basen i ustawić się na zbiórce końcowej.
51. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są trzy krótkie gwizdki. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu pływalni.
52. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
53. Ze względu na konieczność zapewnienia zasad higienicznych i bezpiecznych warunków korzystania z pływalni, osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:

a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników lub podczas czasowej nieobecności ratowników oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
b) przebywać w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających,
c) wnosić i spożywać napojów alkoholowych oraz środków odurzających,
d) używać brudnych strojów kąpielowych i przedmiotów lub takich, które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
e) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
f) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
g) biegać, popychać i wrzucać do wody, krzyczeć oraz zachowywać się w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz innych użytkowników obiektu,
h) wszczynać fałszywych alarmów,
i) zaśmiecać lub zanieczyszczać wodę w basenie oraz teren pływalni,
j) wchodzić i wychodzić z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi,
k) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
l) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
m) niszczyć urządzeń i wyposażenia pływalni,
n) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu pływalni,
o) korzystać na terenie przebieralni, natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
p) wnosić sprzętu muzycznego (radio, magnetofon, odtwarzacz CD, DVD, MP3 lub inne podobne) oraz instrumentów muzycznych,
q) palić wyrobów tytoniowych oraz substancji odurzających w tym również tzw. e-papierosów,
r) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej, w pomieszczeniach przebieralni i natrysków,
s) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
t) wprowadzać zwierząt, rolek, rowerów, hulajnóg, desek skateboard, wózków dziecięcych oraz innych przedmiotów utrudniających komunikację w obiekcie,
u) wchodzić na murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone,

54. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać w WC.
55. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
56. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody od personelu pływalni.
57. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego
i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody od personelu pływalni.
58. Leżakowanie dozwolone jest wyłącznie w wydzielonych strefach hali basenowej.
59. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą wezwane do dobrowolnego opuszczenia pływalni, bez prawa dochodzenia zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
60. W stosunku do osób, które po wezwaniu do opuszczenia pływalni nie zastosują się do tego polecenia będzie wzywana Policja.
61. Osoby niszczące lub uszkadzające wyposażenie lub urządzenia obiektu ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody.
62. Rzeczy cudze, znalezione na terenie pływalni należy przekazać personelowi pływalni.
63. Rzeczy zagubione i przekazane do personelu pływalni będą zwracane osobom, które wykażą swoje prawo do tych przedmiotów.
64. Wydawanie przedmiotów zagubionych odbywać się będzie przy stanowisku kasowym w terminie 4 tygodni od dnia ich przekazania. Po upływie 4 tygodni rzeczy zagubione będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych przy Urzędzie Miejskim w Świdnicy.
65. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządu Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu.
66. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do zarządu Spółki lub personelowi pływalni.
67. O innych sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decydują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
68. Spółka oraz jej pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

Materiały dzięki
DOBA.PLUM Strzegom
Źródło informacji
Serwis informacyjny DOBA.PL

Polecane artykuły

Back to top button