SIŁOWNIA

INSTRUKCJA DLA POMIESZCZENIA SIŁOWNI
OSIR SP. Z O.O. W STRZEGOMIU

 1. Ilekroć w dalszej części instrukcji jest mowa o Kliencie lub OSiR należy przez to rozumieć:

a) Klient – każda osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 rok życia i posiada pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na korzystanie z siłowni, która jednocześnie wykupi bilet wstępu lub karnet uprawniający do korzystania z siłowni,

b) OSiR – Ośrodek Sportu i Rekreacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzegomiu, ul. A. Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000731282.

 1. Osoba pełnoletnia dokonując zakupu bilet wstępu lub karnetu oświadcza, że jest zdrowa i nie ma przeciwwskazań do treningu na siłowni oraz, że zapoznała się z instrukcją korzystania z siłowni, akceptuje w całości jej treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania. Za osoby niepełnoletnie, które ukończyły 16 rok życia oświadczenie składane jest przez ich rodziców lub opiekunów prawnych, poprzez wyrażenie zgody na zakup biletu wstępu lub karnetu, złożone na druku przygotowanym przez OSiR, który znajduje się w kasie na Hali Widowiskowo-Sportowej.
 2. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za uszkodzenia lub zniszczenie pomieszczeń, urządzeń lub sprzętu należącego do OSiR i za szkody wyrządzone osobom trzecim. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.
 3. Karnet ma charakter imienny i nie może być odstąpiony innym osobom.
 4. Wejście na siłownie odbywa się po otrzymaniu czytnika kodującego (transpondera) w kasie przy wejściu na Halę Widowiskowo-Sportową. Czytnik należy zwrócić do kasy po zakończeniu treningu, a za każde jego zgubienie lub zniszczenie pobierana jest opłata w wysokości 50 zł, płatna po wyjściu z siłowni w kasie OSiR.
 5. Na terenie OSiR obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, środków odużających, palenia tytoniu oraz e-papierosów.
 6. OSiR oświadcza, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób na terenie siłowni, ochrony mienia, ograniczenia dostępu osobom nieuprawnionym, pomieszczenie siłowni jest objęte monitoringiem wizyjnym i wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klienta, w tym podczas ćwiczeń.
 7. Poprzez zakupienie biletu wstępu lub karnetu Klient wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku oraz na jego przetwarzanie przez OSiR w celach określonych w punkcie 7 instrukcji.
 8. Klienci zobowiązani są do:

a) posiadania i okazywania biletów lub karnetów na prośbę pracownika OSiR i przestrzegania terminu ich ważności,
b) stosowania się do poleceń pracowników OSiR,
c) w przypadku nieobecności instruktora na siłowni, Klienci zobowiązani są do przestrzegania przyjętych zasad porządku i bezpieczeństwa, w szczególności zasad określonych w instrukcji,
d) odkładania obciążenia i sprzętu na swoje miejsce oraz jego dezynfekcji po zakończeniu ćwiczeń za pomocą płynu do dezynfekcji i papierowych ręczników,
e) korzystania z pomieszczeń i urządzeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem
f) korzystania z własnego ręcznika,
g) wchodzenia do siłowni w stroju sportowym i obuwiu zmiennym typu sportowego,
h) zaznajomienia się z instrukcjami obsługi sprzętu na siłowni i wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem,
i) udostępniania innym ćwiczącym sprzętu i maszyn w trakcie przerw między ćwiczeniami,
j) korzystania ze słuchawek w celu odtwarzania własnej muzyki lub filmów,
k) zostawienia plecaków, toreb lub rzeczy niepotrzebnych w treningu w szatni.

 1. Klienci bez ważnego karnetu, butów zmiennych i ręcznika, w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych używek nie będą wpuszczani na teren siłowni.
 2. Klienci ćwiczą na własną odpowiedzialność. OSiR Strzegom nie odpowiada za pogorszenie stanu zdrowia Klienta wywołanego nadmiernymi obciążeniami w trakcie zajęć.
 3. Klient zobligowany jest do dostosowania intensywności oraz rodzaju ćwiczeń do swego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej. W przypadku kontuzji, urazu, złego samopoczucia lub innych problemów zdrowotnych, Klient powinien niezwłocznie poinformować Instruktora lub pracownika obsługi OSiR.
 4. Klienci mają prawo do skorzystania z pomocy instruktora i wykonywania ćwiczeń według jego zaleceń.
 5. Instruktor nie odpowiada za rezultaty treningowe Klienta oraz jego stan zdrowia.
 6. Klient trenujący poza godzinami pracy instruktora lub trenera jest odpowiedzialny za swoje zdrowie i użytkowany sprzęt.
 7. Szafki w szatni muszą zostać opróżnione po skonczonym treningu, a rzeczy pozostawione w niej będą przechowane przez 48 godzin przez OSiR. Nie odebranie pozostawionych rzeczy w trakcie 48 godzin skutkuje ich zutylizowaniem przez OSiR.
 8. OSiR nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach i na terenie siłowni.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren obiektu przedmiotów niebezpiecznych lub takich, które mogą spowodować uszkodzenie lub zniszczenie mienia, bądz stanowić zagrożenie dla innnych osób.
 10. Na terenie siłowni może przebywać łącznie 25 osób.
 11. Pracownik OSiR decyduje o rodzaju i głośności muzyki odtwarzanej na siłowni oraz o temperaturze w pomieszczeniu.
 12. W przypadku łamania zasad Instrukcji Siłowni przez Klienta, będzie on poproszony o opuszczenie siłowni.

Polecane artykuły

Back to top button