Stadion Miejski OSiR Strzegom

Regulamin korzystania z dolnej i górnej płyty boisk oraz bieżni

OPRACOWANO 06/03/2019 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z DOLNEJ I GÓRNEJ PŁYTY BOISK PIŁKARSKICH ORAZ BIEŻNI OŚRODKA SPORTU I REKREACJI SP. Z O. O. W STRZEGOMIU ul. MICKIEWICZA 2

I. Postanowienia ogólne:

 1. Dolna i górna płyta boisk piłkarskich oraz bieżnia są własnością Gminy Strzegom zarządzanymi przez Spółkę Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2, 58-150 Strzegom.
 2. Dolna płyta boiska piłkarskiego (z naturalną nawierzchnią) jest przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby rozgrywek i treningów sekcji piłkarskich w uzgodnieniu z Zarządem Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. Zabrania się pozostałym osobom wstępu na dolną płytę boiska piłkarskiego. Górna płyta i bieżnia są wykorzystywane do prowadzenia zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, szkolnych, międzyszkolnych i środowiskowych, zawodów, treningów i rozgrywek sportowych klubów i stowarzyszeń sportowych zgodnie z obowiązującym cennikiem. W pozostałym czasie górna płyta i bieżnia (bez oświetlenia) są ogólnodostępne.
 3. Górna płyta i bieżnia czynne są cały tydzień w godzinach od 6:00 do 22:00, a w okresie jesienno – zimowym tj. od 1 listopada do 31 marca od 7:00 do 20:00. Dopuszcza się zmianę godzin korzystania dla grup zorganizowanych po wcześniejszym uzgodnieniu z Zarządem Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Strzegomiu. W dni świąteczne górna płyta i bieżnia są nieczynne.
 4. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, z wyjątkiem miesięcy lipiec i sierpień, z górnej płyty i bieżni korzystają uczniowie w ramach lekcji w-f.
 5. Zastrzega się możliwość wyłączenia w/w obiektów z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji.

II. Zasady korzystania z górnej płyty i bieżni:

 1. Korzystający z górnej płyty i bieżni zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie. Dopuszcza się używanie na górnej płycie boiska profilowanego obuwia piłkarskiego przeznaczonego do użytku na sztucznej trawie. Na bieżni poliuretanowej zabrania się używania obuwia z kolcami. Zabrania się używania obuwia piłkarskiego z korkami metalowymi i plastikowymi.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z dolnej i górnej płyty boisk piłkarskich oraz bieżni zabrania się:

a) wjeżdżania rowerami, motorowerami, motocyklami i samochodami za wyjątkiem wyznaczonych miejsc parkingowych podczas funkcjonowania basenu kąpielowego i organizowanych imprez, które wymagają zwiększenia liczby miejsc parkingowych.
b) korzystania z w/w obiektów poza godzinami otwarcia,
c) wprowadzania zwierząt (za wyjątkiem psów przewodników),
d) wspinania się na ogrodzenia i urządzenia sportowe,
e) przestawiania bramek i wyciągania mocowań urządzeń sportowych,
f) korzystania z uszkodzonych lub niestabilnych urządzeń sportowych.

 1. Korzystający z w/w obiektów powinien sprawdzić ich stan techniczny, a także urządzeń, z których będzie korzystał, a w przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt zarządcy.
 2. Zajęcia o charakterze zorganizowanym mogą być prowadzone wyłącznie pod opieką i nadzorem osoby uprawnionej (trenera, instruktora, nauczyciela).

III. W czasie trwania rozgrywek piłkarskich i imprez sportowo-rekreacyjnych należy podporządkować się następującym zasadom:

 1. Przebywać na w/w obiektach i korzystać z ich urządzeń mogą wyłącznie osoby posiadające przy sobie dokument uprawniający do przebywania na obiekcie.
 2. Organizator imprezy ma wyłączne prawo do decydowania o wpuszczaniu osób na teren obiektów.
 3. Organizator imprezy ma obowiązek usunąć z obiektów osoby nieprzestrzegające niniejszego regulaminu lub niepodporządkowujące się poleceniom służb porządkowych.

IV. Uczestnikom imprez organizowanych na dolnej i górnej płycie boisk piłkarskich oraz bieżni, zakazuje się:

 1. Zastawiania wejść, wyjść oraz dróg ewakuacyjnych.
 2. Wchodzenia na obszary nieprzeznaczone dla publiczności.

V. Postanowienia końcowe:

 1. Korzystający z obiektów są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, przepisów ppoż. i bhp, a także poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu i w jego bezpośrednim otoczeniu.
 2. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl
 3. Wykaz telefonów alarmowych:

Policja – 997,
Straż Pożarna – 998,
Pogotowie Ratunkowe – 999,
jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112,
OSiR Sp. z o. o. – 74 855 04 49
jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy – 112, OSiR – 74 855 04 49

Back to top button