Regulamin pływalni „DOLNOŚLĄSKI DELFINEK”

Zasady korzystania z krytej pływalni w Strzegomiu

„Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.”
informuje, że woda na pływalni „Dolnośląski Delfinek” ul. Kochanowskiego 4 w Strzegomiu
spełnia wymagania określone w
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Zarząd OSiR Sp. z o.o.

aktualizacja 06/03/2019 r.

 1. Regulamin pływalni określa zasady korzystania z Krytej Pływalni „Dolnośląski Delfinek” przy ul. J. Kochanowskiego 4 w Strzegomiu – zwanego dalej pływalnią.
 2. Właścicielem pływalni jest Gmina Strzegom, Dzierżawcą pływalni jest Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o w Strzegomiu.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) użytkowniku, należy przez to rozumieć każdą osobę korzystającą z pływalni oraz saun,
b) instrukcjach – należy przez to rozumieć instrukcje korzystania z saun znajdujących się na pływalni podawanych do publicznej wiadomości przed wejściem do strefy saun,
c) personelu – należy przez to rozumieć pracowników obsługi pływalni,
d) ratownikach – należy przez to rozumieć osoby pełniące obowiązki ratownika, ubrane w czerwony strój z napisem RATOWNIK,
e) maksymalna ilość osób mogących jednocześnie przebywać na pływalni – 45 osób,
f) grupa zorganizowana – grupa użytkowników korzystająca z pływalni pod opieką i nadzorem opiekuna.

 1. Pływalnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. od 6:00 do 22:00 oraz w soboty niedziele i święta w godz. 9:00 do 22:00, z wyjątkiem dni, w których obiekt będzie nieczynny z uwagi na święta, przerwy technologiczne, konserwacyjne itp. podawanych do publicznej wiadomości komunikatem zarządu Spółki wydawanym w formie harmonogramu na dany miesiąc.
 2. W dni powszednie, tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt, przerw technologicznych, konserwacyjnych itp.), pływalnia jest udostępniona w godzinach od 8:00 do 15:00 wyłącznie dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Strzegom. W okresie wakacji i ferii zimowych godziny otwarcia pływalni będą ustalone odrębnym komunikatem Zarządu Spółki.
 3. Użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z treścią regulaminu i instrukcji oraz do ich przestrzegania.
 4. Na terenie obiektu znajduje się system monitoringu wizyjnego wraz z zapisem, a nagrania z kamer mogą być przekazywane Sądom, Prokuraturze, Policji, w celu wszczęcia postępowań oraz ustalenia osób ponoszących odpowiedzialność za zniszczenie mienia lub zakłócających korzystanie z pływalni przez innych użytkowników.
 5. Monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników, a jego zapisy są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 6. Wejście na pływalnie odbywa się po otrzymaniu czytnika kodującego (transpondera) w kasie przy wejściu.
 7. Czas pobytu użytkownika na basenie liczy się od momentu wydania transpondera do momentu odczytania jego pamięci podczas uiszczania opłaty.
 8. Czytnik kodujący jest zwracany do okienka kasowego po wyjściu z szatni i uregulowaniu należności za dodatkowy czas przebywania na pływalni – ustalanego na podstawie cennika podawanego do publicznej wiadomości przy kasie.
 9. Za zniszczenie, zgubienie czytnika kodującego pobierana jest opłata w wysokości 50zł.
 10. Uprawnienia do korzystania z ulg określa cennik pływalni, skorzystanie z ulg następuje po okazaniu stosownych dokumentów.
 11. Czytnik kodujący należy oddać indywidualnie.
 12. Do szatni wchodzi się obowiązkowo w zmiennym obuwiu (klapki basenowe).
 13. Szafkę otwiera się i zamyka poprzez przyłożenie transpondera do elektronicznego zamka znajdującego się na szafce w szatni.
 14. Przed wyjściem z szatni należy sprawdzić, czy szafka została zamknięta.
 15. Wstęp na pływalnię może być czasowo wstrzymany ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób przebywających na terenie pływalni.
 16. Użytkownicy będą wpuszczani na pływalnię nie później niż na 75 minut przed jej zamknięciem.
 17. Przed wejściem do wody (basenu) użytkownicy zobowiązani są do skorzystania z natrysku.
 18. Na terenie hali basenowej obowiązuje noszenie stroju kąpielowego.
 19. Korzystanie z suszarek i innego sprzętu elektrycznego może odbywać się jedynie w strefie suchej pływalni.
 20. Dzieci do lat 13 mogą przebywać w obiekcie jedynie pod opieką osób pełnoletnich sprawujących nad nimi opiekę.
 21. Opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za powierzone ich opiece dzieci.
 22. Zabrania się pozostawiania na hali basenowej dzieci nie umiejących pływać bez nadzoru opiekuna.
 23. Dzieci do lat 3 korzystające z basenu muszą posiadać na sobie jednorazowe pielucho-majtki do kąpieli.
 24. Na teren pływalni zakazany jest wstęp osobom z przeciwwskazaniami lekarskimi, chorym na choroby, które mogą być niebezpieczne dla innych użytkowników, z ranami otwartymi oraz z opatrunkami.
 25. Osoby niepełnosprawne lub ich opiekunowie mogą uzyskać pomoc przy korzystaniu z pływalni od personelu.
 26. Osoby niepełnosprawne korzystające z pływalni i poruszające się na wózkach, obowiązane są do dbałości o czystość kół wózka lub korzystanie z wózka będącego na wyposażeniu pływalni.
 27. Wszystkie osoby korzystające z obiektu są obowiązane do podporządkowania się poleceniom i nakazom wydawanym przez ratowników oraz personel.
 28. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić ratowników lub personel pływalni.
 29. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych części i urządzeń pływalni regulują instrukcje umieszczone w pobliżu poszczególnych atrakcji wodnych.
 30. Ratownicy nadzorują bezpieczeństwo użytkowników w obrębie niecki sportowej pływalni.
 31. Strefy obiektu lub urządzenia wyłączone czasowo z eksploatacji będą każdorazowo oznakowane poprzez umieszczenie odpowiedniej informacji na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej. Korzystanie ze stref i urządzeń wyłączonych z eksploatacji jest zabronione.
 32. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do personelu obiektu i uzgodnić warunki korzystania z obiektu, opiekun grupy musi także powiadomić ratownika o wejściu grupy w strefę basenu.
 33. Grupy zorganizowane mogą korzystać z pływalni tylko pod opieką i nadzorem opiekuna.
 34. Opiekunowie grup odpowiedzialni są za zachowanie podopiecznych w umywalniach, szatniach oraz na terenie hali basenowej.
 35. Zajęcia w grupie zorganizowanej mogą prowadzić osoby posiadające odpowiednie uprawnienia (instruktor pływania, trener, nauczyciel WF).
 36. Jeden opiekun sprawuje nadzór nad grupą liczącą nie więcej niż 15 osób.
 37. Prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan liczebny grupy przed i po zajęciach.
 38. Na pływalnię wszyscy uczestnicy wchodzą jednocześnie.
 39. Opiekunowie grup są zobowiązani do stałej obecności podczas zajęć.
 40. Na pływalni obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględne podporządkowanie się dyspozycjom prowadzącego zajęcia.
 41. Po zakończonych zajęciach należy złożyć w wyznaczonych miejscach sprzęt pływacki (deski, koła , piłki , krążki).
 42. Na sygnał oznaczający koniec zajęć osoby wchodzące w skład grupy zorganizowanej zobowiązane są natychmiast opuścić basen i ustawić się na zbiórce końcowej.
 43. Sygnałem do natychmiastowego wyjścia z wody są trzy krótkie gwizdki. Po usłyszeniu sygnału należy opuścić nieckę i oczekiwać na dalsze polecenia ratowników lub personelu pływalni.
 44. W obrębie torów pływackich obowiązuje ruch prawostronny wzdłuż torów.
 45. Ze względu na konieczność zapewnienia zasad higienicznych i bezpiecznych warunków korzystania z pływalni, osobom znajdującym się na terenie obiektu nie wolno:

a) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratowników lub podczas czasowej nieobecności ratowników oraz w czasie prowadzenia akcji ratowniczej,
b) używania strojów kąpielowych i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcje chemiczne z wodą,
c) skakać do wody bez zgody lub wbrew zakazowi ratownika,
d) wnosić opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
e) wszczynać fałszywych alarmów,
f) wchodzić i wychodzić z niecki basenowej poza miejscami do tego przeznaczonymi,
g) wchodzić na stanowiska ratownicze oraz używać sprzętu ratowniczego poza sytuacjami wypadkowymi,
h) używać mydła i środków chemicznych na terenie hali basenowej,
i) przemieszczać wyposażenia ruchomego bez zgody ratowników lub personelu,
j) korzystać na terenie natrysków i hali basenowej z telefonów komórkowych,
k) żuć gumy i spożywać pokarmów na hali basenowej i pod natryskami,
l) pozostawiać klapek basenowych w strefach komunikacji i przelewów basenowych,
m) wchodzić na murki okalające basen oraz inne konstrukcje i urządzenia do tego nie przeznaczone.

 1. W przypadku przebywania na hali basenowej w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
 2. Korzystanie na terenie obiektu z aparatów fotograficznych i kamer może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody Zarządu OSiR Sp. z o. o.
 3. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody od personelu pływalni.
 4. Leżakowanie dozwolone jest wyłącznie w wydzielonych strefach hali basenowej.
 5. Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń służb porządkowych lub pracowników będą wezwane do dobrowolnego opuszczenia pływalni, bez prawa dochodzenia zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 6. W stosunku do osób, które po wezwaniu do opuszczenia pływalni nie zastosują się do tego polecenia będzie wzywana Policja.
 7. Rzeczy cudze, znalezione na terenie pływalni należy przekazać personelowi pływalni.
 8. Rzeczy zagubione i przekazane do personelu będą zwracane osobom, które wykażą swoje prawo do tych przedmiotów.
 9. Wydawanie przedmiotów zagubionych odbywać się będzie przy stanowisku kasowym w terminie 4 tygodni od dnia ich przekazania. Po upływie 4 tygodni rzeczy zagubione będą przekazywane do biura rzeczy znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Świdnicy.
 10. Wszelka działalność zarobkowa wewnątrz obiektu – w tym również udzielanie prywatnej nauki pływania za wynagrodzeniem, imprezy klubowe, sportowe i inne imprezy zespołowe, możliwe są wyłącznie za wiedzą i zgodą zarządu Spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu.
 11. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl
 12. OSiR Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z nie przestrzegania niniejszego regulaminu.
 13. Wejście na teren Pływalni jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
Back to top button