Instrukcja korzystania z trampolin i słupków startowych

Basen Kąpielowy przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu

 1. Osoby zamierzające skorzystać ze słupków startowych lub z trampolin mają obowiązek poinformowania o tym fakcie dyżurującego Ratownika Wodnego, ubranego w strój z napisem RATOWNIK
 2. Wejście na trampoliny jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą pełniącego dyżur Ratownika Wodnego.
 3. Skoki ze słupków startowych i z trampolin mogą odbyć się wyłącznie po upewnieniu się przez osobę oddającą skok o braku przeszkód do oddania skoku oraz po wydaniu przez Ratownika Wodnego zgody na oddanie skoku do wody – sygnału dźwiękowego z użyciem gwizdka.
 4. Ratownik Wodny przed wydaniem zgody na oddanie skoku ze słupka startowego lub z trampolin oraz osoba zamierzająca oddać skok do wody muszą upewnić się, że lustro wody jest wolne od wszelkich przeszkód (w tym również innych osób) w celu umożliwienia bezpiecznego oddania skoku do wody.
 5. Po oddaniu skoku z trampoliny należy natychmiast opuścić teren wydzielonego basenu kierując się do wyjścia, nie powodując zagrożenia dla następnych osób oddających skok do wody
 6. Po oddaniu skoku do wody ze słupka startowego należy natychmiast oddalić się na bezpieczną odległość od słupka startowego, tj. nie powodującą zagrożenia dla następnych osób oddających skok do wody ze słupka startowego.
 7. Osoby do 13 roku życia mogą oddawać skoki z trampoliny lub słupka startowego wyłącznie za zgodą opiekuna, pod jego nadzorem i przy jego obecności, po uprzednim uzyskaniu odrębnej zgody Ratownika Wodnego – z uwzględnieniem wszystkich postanowień niniejszej Instrukcji.
 8. Trenerzy, instruktorzy, nauczyciele, opiekunowie grup, których członkowie oddają skoki do wody z trampoliny lub słupka startowego oraz wszystkie osoby skaczące do wody z trampoliny lub słupka startowego ponoszą pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone sobie, osobom pozostającym pod ich nadzorem lub opieką oraz osobom trzecim wskutek nie zobowiązane są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz przestrzegania postanowień niniejszej Instrukcji.

REGULAMIN LETNIEGO KOMPLEKSU BASENOWEGO

aktualizacja 10/05/2019

 

 1. Basen Kąpielowy w Strzegomiu zwany w dalszej części basenem jest obiektem sportowym, stanowiącym własność Gminy Strzegom.
 2. Zarządzanie basenem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom.
 3. Basen może być wykorzystywany w celach rekreacyjnych, sportowych oraz związanych z propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
 4. Rozpoczęcie i zakończenie sezonu ustalane jest corocznie przez Zarząd spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu.
 5. W sezonie basen jest otwarty w godzinach:

a) codziennie w godzinach: od 10:00 do18:00,
b) w miesiącach lipiec i sierpień dodatkowo w każdą środę w godzinach 21:00 – 23:00 – tzw. „nocne pływanie”.

 1. Korzystanie z basenu jest możliwe po zakupieniu biletu lub karnetu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu z wyjątkiem ciągów komunikacyjnych i wokół niecek basenów.
 4. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego oraz przed wejściem do wody skorzystanie z natrysku.
 5. Ze względów bezpieczeństwa osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielanie pomocy i zawiadamianie Ratownika Wodnego.
 6. Zasady korzystania z urządzeń zainstalowanych na basenie uregulowane są w instrukcjach.
 7. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK WODNY i czerwoną czapkę.
 8. Osoby korzystające z basenów kąpielowych obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz pracowników obsługi OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu.
 9. Osobom znajdujących się na terenie basenów nie wolno :

a) przekraczać granicy strefy oznaczonej napisem „Strefa dla umiejących pływać”, jeżeli nie umieją pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
c) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w punkcie 9,
d) skakać do wody w miejscach do tego nie wyznaczonych,
e) leżakować i biegać wokół niecek basenowych,

 1. Grillowanie może się odbywać tylko w wyznaczonych strefach do grillowania.
 2. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie basenu.
 3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na pływalni mogą być wezwane do opuszczenia obiektu, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania może być dokonane wezwanie Policji.
 4. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 5. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl

„Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.”
informuje, że woda w basenach kompleksu letniego ul. A.Mickiewicza 2
w Strzegomiu spełnia wymagania określone w
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Zarząd OSiR Sp. z o.o.

Back to top button