Regulamin DIRT-PARK

Zarządca obiektu - Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. w Strzegomiu

OPRACOWANO 01/03/2020 r.

REGULAMIN DIRT–PARKU

 1. Teren  Dirt – Parku przy ul. Krótkiej w Strzegomiu jest własnością Skarbu Państwa – Starosty Powiatowego w Świdnicy, oddanym w trwały zarząd Zespołu Szkół w Strzegomiu przy ul. Krótkiej 6.
 2. Zarządzanie  Dirt – Parkiem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o. z siedzibą w Strzegomiu, adres: 58-150 Strzegom, ul. Adama Mickiewicza 2.
 3. Zainstalowane urządzenia na terenie  Dirt – Parku stanowią własność Gminy Strzegom.
 4. Korzystanie z Dirt – Parku jest odpłatne.
 5. Korzystanie z  Dirt – Parku  odbywa się we wszystkie dni tygodnia od godz. 8.00 do godz. 22.00.
 6. Korzystający z Dirt – Parku zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu, korzystania z zainstalowanych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, do wykonywania poleceń wydanych przez przedstawiciela zarządcy.
 7. Organizowanie zawodów może odbywać się wyłącznie w porozumieniu z zarządcą.
 8. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 9. W trakcie korzystania z  Dirt – Parku należy:
 • dostosować prędkość jazdy do swoich umiejętności, warunków atmosferycznych oraz liczby innych Użytkowników,
 • zachować szczególną ostrożność w czasie jazdy oraz bezpieczną odległość od Użytkownika jadącego z przodu,
 • nosić kask ochronny, odpowiednie ochraniacze chroniące łokcie, kolana, nadgarstki i dłonie.
 1. Obiekt  może być wykorzystywany w celach sportowych, rekreacyjnych oraz związanych z  propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
 2. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z urządzeń zabrania się:
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku przy wykorzystaniu sprzętów nieprzeznaczonych do tego rodzaju sportu,
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku bez sprzętu ochronnego określonego w pkt. 9 lit.c.
 • korzystania z urządzeń Dirt – Parku w sytuacjach niekorzystnych warunków atmosferycznych lub prac pielęgnacyjnych i porządkowych.
 1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku mogą być wezwane do opuszczenia Dirt – Parku, a w przypadku niezastosowania się do wezwania może być dokonane  wezwanie Policji.

Numery telefonów: Zarządca obiektu: 74/ 8551-524, e-mail: osir@osir.strzegom.pl

Policja: 997
Straż Pożarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999
Jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy: 112

Back to top button