Instrukcja korzystania z małej zjeżdżalni

Basen Kąpielowy przy ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu przy brodziku kąpielowym dla dzieci

 1. Dzieci zamierzających skorzystać z małej zjeżdżalni oraz ich opiekunowie mają obowiązek bezwzględnego przestrzegania zasad korzystania określonych w niniejszej instrukcji oraz na tablicy przedstawiającej w sposób graficzny informacje ogólne, pozycje dozwolone i pozycje zakazane.
 2. Dzieci do ukończenia 10 roku życia mogą korzystać ze zjeżdżalni wyłącznie za zgodą i pod opieką ich opiekunów – osób dorosłych, trzeźwych, nie będących pod wpływem środków odurzających (narkotyki, dopalacze).
 3. Zabronione jest rozpoczynanie zjazdu w trakcie, gdy inna osoba jeszcze nie zjechała zjeżdżalnią do końca jej długości.
 4. Po zjechaniu ze zjeżdżalni należy natychmiast opuścić obszar przy wylocie ze zjeżdżalni.
 5. Zabronione jest wbieganie po schodach zjeżdżalni, popychanie osób oczekujących na zjazd, stwarzanie zagrożenia dla zdrowia i życia użytkowników zjeżdżalni.
 6. Korzystanie ze zjeżdżalni odbywa się na ryzyko i odpowiedzialność opiekunów dzieci.
 7. Zauważone usterki zjeżdżalni należy niezwłocznie zgłosić osobom z obsługi basenu.
 8. Wszystkie zauważone zachowania stanowiące naruszenie instrukcji należy niezwłocznie zgłaszać ratownikowi.
 9. Nieznajomość niniejszej instrukcji orz Regulaminu basenu nie zwalnia korzystających oraz ich opiekunów z odpowiedzialności za nieprawidłowe korzystanie ze zjeżdżalni.
 10. OSiR sp. z o.o. w Strzegomiu nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z przyczyn nieleżących po jego, w szczególności z nieprzestrzegania przez korzystających lub ich opiekunów z niniejszej instrukcji użytkowania oraz Regulaminu Basenu.

REGULAMIN LETNIEGO KOMPLEKSU BASENOWEGO

aktualizacja 10/05/2019

 

 1. Basen Kąpielowy w Strzegomiu zwany w dalszej części basenem jest obiektem sportowym, stanowiącym własność Gminy Strzegom.
 2. Zarządzanie basenem powierzono spółce Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 2; 58-150 Strzegom.
 3. Basen może być wykorzystywany w celach rekreacyjnych, sportowych oraz związanych z propagowaniem sportu i kultury fizycznej.
 4. Rozpoczęcie i zakończenie sezonu ustalane jest corocznie przez Zarząd spółki Ośrodek Sportu i Rekreacji sp. z o.o. w Strzegomiu.
 5. W sezonie basen jest otwarty w godzinach:

a) codziennie w godzinach: od 10:00 do18:00,
b) w miesiącach lipiec i sierpień dodatkowo w każdą środę w godzinach 21:00 – 23:00 – tzw. „nocne pływanie”.

 1. Korzystanie z basenu jest możliwe po zakupieniu biletu lub karnetu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Osoby poniżej 13 roku życia mogą przebywać na terenie basenu wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 3. Leżakowanie dozwolone jest na całym terenie basenu z wyjątkiem ciągów komunikacyjnych i wokół niecek basenów.
 4. Osoby korzystające z kąpieli zobowiązane są do noszenia stroju kąpielowego oraz przed wejściem do wody skorzystanie z natrysku.
 5. Ze względów bezpieczeństwa osób kąpiących zaleca się wzajemną obserwację, a w razie potrzeby udzielanie pomocy i zawiadamianie Ratownika Wodnego.
 6. Zasady korzystania z urządzeń zainstalowanych na basenie uregulowane są w instrukcjach.
 7. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z napisem RATOWNIK WODNY i czerwoną czapkę.
 8. Osoby korzystające z basenów kąpielowych obowiązane są ściśle stosować się do poleceń ratowników oraz pracowników obsługi OSiR Sp. z o.o. w Strzegomiu.
 9. Osobom znajdujących się na terenie basenów nie wolno :

a) przekraczać granicy strefy oznaczonej napisem „Strefa dla umiejących pływać”, jeżeli nie umieją pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika,
c) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w punkcie 9,
d) skakać do wody w miejscach do tego nie wyznaczonych,
e) leżakować i biegać wokół niecek basenowych,

 1. Grillowanie może się odbywać tylko w wyznaczonych strefach do grillowania.
 2. Zabrania się rozpalania ognisk na terenie basenu.
 3. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na pływalni mogą być wezwane do opuszczenia obiektu, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania może być dokonane wezwanie Policji.
 4. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy zgłaszać zarządcy obiektu.
 5. Uwagi i wnioski należy zgłaszać w siedzibie OSiR Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 2 w Strzegomiu lub na adres e-mail: osir@osir.strzegom.pl

„Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.”
informuje, że woda w basenach kompleksu letniego ul. A.Mickiewicza 2
w Strzegomiu spełnia wymagania określone w
„Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach”

Zarząd OSiR Sp. z o.o.

Back to top button