Regulamin rozgrywek S.A.L.P.N.H

Strzegomska Amatorska Liga Piłki Nożnej Halowej

ARTYKUŁ I – Cel rozgrywek

Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej na terenie miasta i gminy oraz wyłonienie najlepszej drużyny której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Strzegomia.

ARTYKUŁ II – Organizator rozgrywek

Organizatorem rozgrywek jest OSiR Strzegom, który nadzoruje prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem

Ponadto OSiR Strzegom:

 • opracowuje terminarz rozgrywek

 • weryfikuje wyniki spotkań

 • rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek

 • dokonuje obsady sędziowskiej

 • prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek

 • zabezpiecza piłkę do gry, ewentualnie drużyny za zgodą sędziego mogą dostarczyć własną piłkę halową.

Organizator zabezpiecza piłki do rozgrzewki.

 • zapewnia szatnie nie gwarantując osobnych szatni dla drużyn

 • obsługę medyczną “pierwsza pomoc”

 • wyznacza osobę zwaną Organizatorem Ligi w Piłce Nożnej 5-Osobowej, która jest odpowiedzialna za zorganizowanie i przebieg Strzegomskiej Ligi.

ARTYKUŁ III – Miejsce i terminy rozgrywania spotkań

Spotkania ligowe rozgrywane są w soboty i niedziele w hali OSiR Strzegom.

Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem, który jest obowiązkowy dla wszystkich zespołów, dostarczany na bieżąco (w tabeli wyników) kierownikom lub kapitanom drużyn.

Zespół biorący udział w zawodach ma prawa do przełożenia JEDNEGO SPOTKANIA na inny termin wyznaczony przez organizatora.

Zespół ma być gotowy do gry o wyznaczonej godzinie, przewidzianej terminarzem rozgrywek.

Czas oczekiwania na drużynę wynosi -5 minut.

Drużyna przegrywająca 3 spotkania walkowerem w sezonie, zostaje automatycznie wycofana z dalszych rozgrywek. W przypadku gdy drużyna zostanie wycofana, a rozegrała mniej niż 50% spotkań w danej rundzie, spotkania z jej udziałem zostaną potraktowane jako nieodbyte.

W przypadku gdy drużyna rozegrała połowę spotkań i jeden mecz w danej rundzie to wówczas wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną uznane jako odbyte, natomiast w pozostałych do rozegrania spotkaniach, zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 5:0.

ARTYKUŁ IV – Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

Zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek po spełnieniu wymogów organizacyjnych t j. po przedłożeniu imiennego składu drużyny wraz z jego nazwą oraz po uregulowaniu należności finansowych przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie do dnia 14.11.2014r.

Inauguracja rozgrywek sezonu 2014/2015 nastąpi 22 listopada 2014r.

Drużyna może zmienić nazwę podczas trwania sezonu za zgodą Organizatora.

ARTYKUŁ V – Zgłoszenie zawodników do gry

Limit wieku minimum 16 lat .

Drużyna musi posiadać w swoim składzie minimum 5, a maksimum nieograniczoną ilość zawodników. Jednakże grających może być maksymalnie 10 zawodników (5 na boisku + 5 rezerwowych).

Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole jeżeli jego nazwisko i imię figuruje na zbiorczej liście drużyny, jeżeli zawodnik figuruje na kilku listach zbiorczych to uznaje się go za uprawnionego do gry w tym zespole z którym rozegrał pierwsze spotkanie.

Zawodnik może grać tylko w jednym zespole natomiast zmiany drużyny może dokonać tylko i wyłącznie w przerwie między rundami (transfery) lub po zakończeniu rozgrywek

Transfer zawodnika z drużyny do drużyny biorącej udział w rozgrywkach nie wymaga żadnych dodatkowych opłat finansowych a także żadnej zgody poza kapitanem drużyny w której zawodnik będzie grał i powinien być potwierdzony na tzw. liście transferowej

Zespół może zgłosić w trakcie rozgrywek nowego zawodnika (max dwóch) przed każdym meczem)

ARTYKUŁ VI – Przepisy i zasady gry

W rozgrywkach Strzegomskiej Ligi Halowej obowiązują przepisy w piłkę nożną zespołów 5-osobowych

Drużyny rozgrywają spotkania systemem “każdy z każdym” w dwóch rundach mecz i rewanż

Czas gry 2x 12 minut, przerwa 2minutyPunktacja: zwycięstwo – 3pkt.,remis – 1pkt, porażka –0 pkt.

O ostatecznej kolejności w tabeli rozgrywek decydują:

-większa ilość zdobytych punktów,

-korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, (wszystkie bramki zdobyte w czasie gry liczą się pojedynczo),w przypadku gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły, wówczas sporządza się tzw. “małą tabelę” uwzględniającą tylko wyniki pomiędzy zainteresowanymi drużynami

-korzystniejsza różnica bramek,

-większa ilość zdobytych bramek,

-dodatkowy mecz.

ARTYKUŁ VII – Ubiór zawodników

Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w koszulkach o podobnej tonacji kolorystycznej, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych zawodników.

Jeżeli zespół (zawodnik) nie spełni w/w warunków nie zostanie dopuszczony do zawodów i przegrywa mecz walkowerem 0:5.

W razie jednakowych kolorów koszulek obydwu drużyn, ich zmiany dokonuje drużyna będąca

gospodarzem spotkania (gospodarzem jest drużyna wymieniona w terminarzu rozgrywek na 1 miejscu). Decyzję w tej sprawie podejmuje główny sędzia spotkania.

Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników. Standartowe wyposażenie zawodników to koszulka, spodenki, skarpety i obuwie. Jedynym dozwolonym rodzajem obuwia jest obuwie płócienne, z miękkiej skóry lub materiału skóropodobnego (skaj, derma) z podeszwami gumowymi lub z podobnego materiału. Używanie obuwia jest obowiązkowe.

ARTYKUŁ VIII – Sędziowie

Do prowadzenia zawodów musi być wyznaczony sędzia, który odpowiada za przebieg i bezpieczeństwo w czasie gry. Uprawnienia sędziego i posługiwanie się prawem nadanym mu przez Przepisy Gry, rozpoczynają się z chwilą wejścia na boisko. Rozstrzygnięciom sędziowskim podlegają również przewinienia dokonywane podczas chwilowej przerwy w grze oraz gdy piłka jest poza grą. Zawodnik rezerwowy również podlega władzy i jurysdykcji sędziego. Ta sama sytuacja dotyczy wszystkich zawodników po zakończeniu spotkania, aż do momentu opuszczenia przez sędziego obiektu na którym znajduje się boisko. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne.

W czasie spotkania sędzia nie może być zmieniony. Wyjątek stanowi niedyspozycja lub kontuzja sędziego, uniemożliwiająca mu kontynuowanie prowadzenia spotkania. Zawody te musi dokończyć jego następca, wybrany i zaakceptowany przez kapitanów obydwu drużyn.

Sędzia ma prawo nie dopuścić zawodnika do gry wówczas gdy zawodnik nie zachowuje się sportowo lub jest w stanie wskazującym na spożycie alkoholu (dotyczy to również sędziego).

Organizator zastrzega sobie prawo do KARY FINANSOWEJ DLA DRUŻYNY której zawodnik zakłóca porządek w czasie rozgrywania meczów Strzegomskiej Ligi Halowej.

Wszelkie spekulacje poza boiskowe będą karane dyskwalifikacją meczu-czyli podziałem 0 (zero) punktów za odbyty mecz.

Sędziowie mają prawo do sprawdzenia alkomatem zawodników których zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu.Pozytywny wynik badania wiąże się z wykluczeniem zawodnika z ligi oraz karą finansową dla drużyny.Zawodnik który odmówi kontroli alkomatem będzie odsunięty z ligi bez badania.

ARTYKUŁ IX – Protokoły z zawodów

Za druk protokołu z zawodów odpowiedzialny jest Organizator.

Przed meczem kapitan lub osoba reprezentująca daną drużynę podaje do protokołu skład drużyny biorącej udział w zawodach osobie za to odpowiedzialnej w biurze zawodów.

Po zakończonym meczu sędzia wypełnia protokół z zawodów który jest do wglądu u Organizatora. Na podstawie protokołu sędziowskiego, Organizator zatwierdza i sporządza komunikat z całej kolejki. Wszelkie protesty odnośnie pomyłki w komunikacie Organizator przyjmuje pisemnie od kapitana drużyny.

ARTYKUŁ X – Nagrody

Dla zespołów biorących udział w S.A.L.P.N.H. zostaną przyznane dyplomy

Zespoły które zajmą w końcowej klasyfikacji miejsca I – III otrzymują okolicznościowe puchary.

ARTYKUŁ XI – Protesty

Wszelkie protesty dotyczące meczów muszą być wniesione na piśmie do Organizatora i będą rozpatrywane zgodnie z przepisami PZPN oraz niniejszego regulaminu przez Organizatora.

Protesty dotyczące decyzji sędziów w zakresie interpretacji przepisów gry będą odrzucane.

Protesty kapitanów odnośnie tożsamości zawodnika mogą być składane najpóźniej do końca pierwszej połowy u sędziego prowadzącego zawody lub u Organizatora. W innym terminie protesty nie będą przyjmowane.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole, przed, w czasie lub bezpośrednio po spotkaniu kapitan z drużyny przeciwnej, sędzia lub Organizator mają prawo zażądać dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie swojej drużyny.

Wystawienie do gry zawodnika nie uprawnionego jest równoznaczne z przegraniem przez drużynę spotkania walkowerem w stosunku 0 : 5 oraz karą finansową.

ARTYKUŁ XII – Sankcje karne

W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka-2 minuty) oraz wykluczeń (czerwona kartka-usuniecie z boiska).Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego.

Zawodnik ukarany wykluczeniem (czerwona kartka) jest automatycznie wykluczony z gry w najbliższym spotkaniu swojej drużyny. Jego ewentualny udział w kolejnych spotkaniach uzależniony jest od otrzymania orzeczenia o wysokości kary.

Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez Organizatora Ligi w oparciu o Sankcje Karne, przedstawione w dalszej części niniejszego Regulaminu. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego karą indywidualną jest tylko i wyłącznie pisemne zeznanie, złożone przez sędziego prowadzącego dane zawody.

ARTYKUŁXIII – SANKCJE KARNE (Wymiar kary)

Dla zawodników ukaranych karami indywidualnymi w postaci napomnień (ż.k) oraz wykluczeń (cz.k):

 • żółta kartka – 2 minuty kary (opuszczenie boiska)

 • czerwona kartka – opuszczenie boiska

 • trzecia żółta kartka-pauza jeden mecz

 • szósta żółta kartka-pauza dwa mecze

 • każda następna-pauza jeden mecz

 • bezpośrednia czerwona kartka-pauza jeden mecz

Za cielesne naruszenie nietykalności sędziego kara wykluczenia zawodnika z ligi

ARTYKUŁ XIV – KARY FINANSOWE

 • Trzecia żółta kartka i każda następna – 5 zł

 • Czerwona kartka – 20 zł

 • Nie zgłoszenie się drużyny na mecz – 50 zł (walkower )

ARTYKUŁ XV – Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wraz z Przepisami Gry dostępny jest u Organizatora a także jest jedyną podstawą rozgrywek Strzegomskiej Ligi Halowej. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje jedynie OSiR Strzegom, który ma prawo dokonywać jego zmian.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 4.11.2014r zatwierdzony przez OSiR.

Back to top button